Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Compuniek ICT Services,
gevestigd aan de Laan van Haagvliet 38-44 te 2271 XP Voorburg.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Compuniek ICT Services, hierna te noemen Compuniek, gedane offertes en op alle door Compuniek gesloten overeenkomsten met leveranciers, afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartijen in welke vorm ook worden door Compuniek uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen binden Compuniek slechts na uitdrukkelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 2. Vertegenwoordigers van Compuniek mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen, tenzij dit krachtens uitdrukkelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk gebeurt.
 3. Verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden, wordt door Compuniek niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. Onder Compuniek worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle aan Compuniek op enigerlei wijze verbonden ondernemingen aan wie de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen voor al diegenen die door Compuniek op enigerlei wijze in het kader van haar activiteiten zijn ingeschakeld.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2: Offertes

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle door Compuniek aan wederpartij gedane aanbiedingen vrijblijvend. Aanvaardingen dienen schriftelijk te geschieden.
 2. Gegevens door Compuniek verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures etc. kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder voorafgaand bericht van Compuniek en gelden niet als offerte.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door Compuniek aan wederpartij dat de opdracht aanvaard is. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging, blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door Compuniek aan de gegeven opdracht.
 2. Schriftelijke bevestigingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van Compuniek, dan wel door de daartoe bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 4: Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen per stuk. Alle prijzen zijn af magazijn/kantoor en zijn exclusief de opslag-, vracht- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij anders vermeld gelden indien verzending per pakket plaatsvindt tot 20 kg de tarieven van PTT Post, daarboven die van de door Compuniek ingeschakelde vervoerder. Bij verzending onder rembours wordt er € 11,34 exclusief btw rembours / handlingskosten extra in rekening gebracht. Indien het aankoopbedrag het maximale remboursbedrag overschrijdt is de wederpartij verplicht tot telefonische vooruitbetaling.
 3. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van wederpartij.
 4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Compuniek gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, e.e.a. voorzover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor Compuniek al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 5. Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Bij levering in termijnen is Compuniek gerechtigd in termijnen te factureren. Elke van Compuniek uitgaande termijnfactuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.

Artikel 5: Facturering

 1. Facturering geschiedt tegen de geldende prijzen op moment van ontvangst van bestelling, verminderd met een eventuele door Compuniek schriftelijk vastgestelde korting.
 2. In geval van overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten waarvoor een vaste prijs geldt, geschiedt facturering en betaling in termijnen zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst. De vastgestelde termijnen worden in rekening gebracht op basis van de te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten, vermeerderd met voor rekening en risico van wederpartij komende kosten, tenzij partijen overeenkomen om aan het einde van de opdracht tot afrekening over te gaan.
 3. Voor opdrachten op basis van een uurtarief wordt na afronding van de werkzaamheden een factuur aan wederpartij verzonden.

Artikel 6: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de door Compuniek te leveren producten te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij er een limiet is toegekend. In dat geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. De betaling van door Compuniek toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Wederpartij is niet gerechtigd tot korting of schuldvergelijking, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door Compuniek is toegestaan.
 4. Compuniek is altijd gerechtigd om een, naar haar oordeel voldoende, zekerheid van wederpartij te verlangen tot nakoming van de betalingsverplichting alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Indien en zolang wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Compuniek gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.
 5. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is wederpartij, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de factuurdatum aan Compuniek een rente verschuldigd gelijk aan het percentage van de wettelijke rente verhoogd met 4% over het totaal nog openstaande bedrag, onverminderd de overige aan Compuniek toekomende rechten.
 6. Wanneer Compuniek een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde renten, aan Compuniek verschuldigd, met een absoluut minimum van € 113,45 exclusief BTW.

Artikel 7: Risico-overgang

 1. Het risico van de door Compuniek aan wederpartij respectievelijk bij wederpartij te leveren respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op wederpartij over op het moment dat de zaken het bedrijfspand/magazijn waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

 1. Alle door Compuniek aan wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Compuniek totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Compuniek terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Compuniek verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Compuniek jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Compuniek, heeft voldaan. Op alle door Compuniek geleverde goederen behoudt zij nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voorzover de wet zulks toelaat.
 2. Voorzover de eigendommen van Compuniek door zaaksvorming verloren mochten gaan, geeft wederpartij reeds nu vooralsdan de zaken waarin de door Compuniek geleverde zaken zijn verwerkt in stil pandrecht aan Compuniek, ten belope van de vorderingen die Compuniek, uit welken hoofde ook, op wederpartij mochten hebben.
 3. Wederpartij is verplicht om Compuniek onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom zijn van Compuniek, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Wederpartij is gehouden om zijnerzijds alles te doen om eigendoms- of vorderingsrechten van Compuniek te beschermen.
 4. Bij niet-nakoming door wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 3, is Compuniek gerechtigd om na ingebrekestelling, doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins - nog - eigendom zijn van Compuniek, terug te nemen. Wederpartij is gehouden om Compuniek de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Compuniek te identificeren, en verleent Compuniek reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.
 5. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Compuniek heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van Compuniek te beschikken en gebruik te maken van de door Compuniek opgestelde programma's en andere uitkomsten van de door Compuniek verrichte werkzaamheden, en behoudt Compuniek zich het recht voor om reeds opgeleverde programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.
 6. Indien wederpartij jegens Compuniek in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door Compuniek is gesommeerd, de programma's en andere uitkomsten van de werkzaamheden van Compuniek aan Compuniek ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare boete van € 453,78 verbeurt voor iedere dag dat wederpartij hiermede in gebreke blijft en/of van de programma's en andere uitkomsten gebruik blijft maken.
 7. Compuniek behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.
 8. Wederpartij zal zich onthouden van het verhuren van software en deze niet in bruikleen afstaan noch de software kopiëren, veranderen of reproduceren. Wederpartij zal een zelfde verplichting aan tussenpersonen en afnemers opleggen. Het eventueel in strijd met deze bepaling verkregen voordeel dat de wederpartij, of diens tussenpersonen en afnemers, zal hebben verkregen, zal geheel ten goede komen aan Compuniek, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en proceskosten samenhangende met de invordering daaronder begrepen.

Artikel 9: Nakoming op afroep

 1. Indien levering op afroep is overeengekomen, is Compuniek na 3 maanden gerechtigd de wederpartij schriftelijk te sommeren binnen 8 dagen een termijn te noemen, waarbinnen alle goederen worden afgenomen, waarbij voor afname een uiterste termijn van 2 maanden na datum sommatie in acht dient te worden genomen. Bij gebreke van het noemen van een termijn is Compuniek gerechtigd tot levering en facturering der goederen over te gaan.
 2. Mocht wederpartij niet binnen de overeengekomen of op grond van de in het vorige lid bepaalde termijn de goederen afnemen of kan levering niet mogelijk zijn, dan is Compuniek gerechtigd 0,8% van de factuurwaarde van de opgeslagen goederen per maand aan opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 10: Leveren, montage, configureren en installatie

 1. Wederpartij is verplicht de door Compuniek aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
 2. Levering van zaken geschiedt af fabriek of af bedrijf/magazijn van Compuniek dan wel van derden, verpakt in dozen en zijn exclusief installatie- en begeleidingskosten.
 3. Compuniek is gerechtigd bestellingen niet te honoreren wegens overschrijding van kredietlimieten, of omdat ongebruikelijk grote aantallen producten worden besteld of onredelijke levertijden worden verlangd of omdat naar het oordeel van Compuniek het betalingsgedrag van wederpartij hiertoe aanleiding geeft.
 4. Indien Compuniek wederpartij heeft medegedeeld dat de zaken ter afhaling of voor transport gereed staan en wederpartij weigert de zaken op te halen of af te nemen, gaat het risico voor de zaken op dat moment op wederpartij over. De kosten van opslag zijn alsdan voor wederpartij.
 5. Opgegeven leverings- en/of installatietermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Compuniek de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is mede vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan plaatsvindt, waardoor vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven.
 6. De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in bezit van Compuniek zijn en een eventuele betaling, voorzover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is verricht.
 7. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Compuniek gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake die voorafgaande fase heeft voldaan.
 8. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- en/of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Compuniek, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.
 9. Slechts indien een (op)leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is overeengekomen, is wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien Compuniek niet binnen deze termijn de zaken heeft geleverd c.q. de installatie heeft opgeleverd, doch niet dan nadat wederpartij Compuniek per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 10. Ingeval wederpartij met toestemming van Compuniek na aflevering van de zaken, deze zaken terugstuurt voor een creditering, zal wederpartij aan Compuniek een vergoeding betalen van tien procent (10%) van de prijs waarvoor de zaken aan wederpartij zijn verkocht, of, welk bedrag het laagste is, van de prijs van de zaken op het moment van terugsturen.
 11. Wederpartij is persoonlijk verantwoordelijk voor uitspraken betreffende levertijden, aantallen, speciale aanpassingen, aansluitmogelijkheden en geschiktheid van de producten voor bepaalde toepassingen, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd door Compuniek.
 12. Indien levering onder rembours geschiedt, komen de rembourskosten volledig ten laste van wederpartij.
 13. Wederpartij kan geen aanspraken maken op support service en/of ondersteuning van Compuniek in welke vorm dan ook, tenzij wederpartij hiertoe overeenkomstige service- en/of support overeenkomst(en) met Compuniek heeft afgesloten.
 14. Wederpartij kan geen aanspraken maken op support, service en/of onderhoud van Compuniek in welke vorm dan ook, voor producten die niet door Compuniek zijn geleverd.

Artikel 11: Uitvoering werkzaamheden

 1. De werktijden van de medewerkers van Compuniek zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voorzover deze zijn gelegen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats en de werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds door Compuniek bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door Compuniek wordt bepaald.
 4. Bij opdrachten op basis van uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in lid 1 vermelde werktijden door personeel van Compuniek worden gewerkt. In dat geval wordt het uurtarief met de navolgende tarieven verhoogd:
  a. met 50% voor overuren op werkdagen;
  b: met 100% voor overuren op zater-, zon- en feestdagen.
 5. De door medewerkers van Compuniek bij de uitvoering van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12: Medewerking opdrachtgever

 1. Wederpartij zal Compuniek steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Compuniek noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. Wederpartij zal zelfstandig optreden en niet als vertegenwoordiger of agent van Compuniek. In het bijzonder is wederpartij niet gemachtigd om op enigerlei wijze garanties te geven of andere verplichtingen aan te gaan uit naam van Compuniek, tenzij hij daartoe uit hoofde van enige overeenkomst is verplicht of uitdrukkelijk gerechtigd.
 3. Indien is overeengekomen dat wederpartij aan Compuniek apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Compuniek aan wederpartij ter kennis brengt.
 4. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar Compuniek haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen betrekking hebben, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Compuniek te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

Artikel 13: Meerwerk en wijzigingen

 1. Hoewel een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal worden overwogen, is Compuniek tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
 2. In geval van een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of extra leveringen door Compuniek, zullen die door Compuniek steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot minderwerk en/of minder leveringen, kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Compuniek behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door Compuniek reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparaten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 3. Indien een overeengekomen wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en leveringen leidt tot meerwerk, zal zulks in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan wederpartij worden gemeld, en in elk geval voorafgaande aan de uitvoering van dat meerwerk. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, indien wederpartij zich daar niet binnen 5 werkdagen, na schriftelijke kennisgeving daarvan door Compuniek, schriftelijk tegen heeft verzet.
 4. Het ontstaan van meerwerk geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: (I) wijzigingen van de (systeem-) specificatie nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en (II) de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging, opschorting, duurovereenkomsten

 1. Voor overeenkomsten voor opdrachten op basis van nacalculatie geldt zowel voor wederpartij als voor Compuniek een opzegtermijn van een maand, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor overeenkomsten voor opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door zowel wederpartij als Compuniek beëindigd worden, onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale contractwaarde, met een minimum van 25% van de totale contractwaarde, ook indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven onverminderd in stand.
 3. Wederpartij is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te laten schorten tot ten hoogste 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits tussen wederpartij en Compuniek schriftelijk overeenstemming is bereikt omtrent de financiële vergoeding door wederpartij aan Compuniek terzake van de opschorting.
 4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, geldt een overeenkomst die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering (al dan niet in gedeelten) voorziet, doch voorziet in het door Compuniek periodiek anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, een zodanige overeenkomst voor de uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke daarvan, voor een jaar.

Artikel 15: Ontbinding

  1. Indien:

 

  1. a. wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens Compuniek niet, niet tijdig of niet juist nakomt;

 

  1. b. wederpartij failliet verklaard wordt, een verzoek daartoe ingediend is, of in surséance van betaling verkeert;

 

  1. c. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;

 

  1. d. wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;

 

  1. e. wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

 

 1. f. wederpartij overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf en wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Compuniek heeft voldaan, heeft Compuniek het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Compuniek terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 8 lid 5, hetzij enig bedrag, door wederpartij aan Compuniek verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Compuniek het recht om van wederpartij vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interessen daarmee verband houdend.

Artikel 16: Garantie/reparatie

 1. Compuniek verleent garantie voor materiaal- en productiefouten overeenkomstig de door de fabrikant voor het product verleende garantie. Er wordt door Compuniek geen garantie verstrekt op software, arbeidsloon en voorrijkosten.
 2. De in het vorige lid genoemde garantieverplichting vervalt indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of op naar het oordeel van Compuniek onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. De garantie geldt niet indien en zolang wederpartij niet tijdig aan zijn contractuele verplichtingen jegens Compuniek voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.
 4. Behoudens de verleende garantie geldt voor Compuniek geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.
 5. Voor artikelen die uit de garantie zijn en bij Compuniek worden aangeboden voor reparatie wordt het normale uurtarief berekend, indien aan ons geretourneerde goederen niet defect blijken te zijn of wederpartij geeft geen toestemming voor reparatie (na prijsopgave), zijn wij genoodzaakt om een half (½) uur arbeidsloon onderzoekskosten te berekenen.

Artikel 17: Reclame

 1. Reclames terzake van gebreken aan geleverde en/of geïnstalleerde zaken, terzake verleende diensten en terzake factuurbedragen, dienen schriftelijk bij Compuniek te worden ingediend en wel binnen 10 dagen nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
 2. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op wederpartij.
 3. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van nummer en datum van de factuur waarop de betreffende zaken c.q. verleende diensten aan wederpartij in rekening zijn gebracht.
 4. Te laat of onjuist ingediende reclames worden niet in behandeling genomen, en wederpartij wordt alsdan geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 5. Compuniek is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen als wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Compuniek heeft voldaan.
 6. In geval van reclame is wederpartij niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens Compuniek op te schorten.
 7. Indien een reclame door Compuniek gegrond bevonden wordt, zal Compuniek handelen als bepaald in de bijzondere bepalingen omtrent de garantie.
 8. Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke leverantie beschouwd.
 9. Wederpartij is niet gerechtigd om de aan hem geleverde c.q. bij hem geïnstalleerde zaken aan Compuniek te retourneren zonder voorafgaande toestemming van Compuniek. De te verzenden zaken zijn volledig voor rekening en risico van wederpartij en dienen in originele verpakking zonder verbroken zegels franco aangeleverd te worden aan Compuniek.
 10. Wederpartij is verplicht op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken, met dien verstande dat van verzegelde producten de zegel niet mag worden verbroken.

Artikel 18: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij Compuniek in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Compuniek gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks bij betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Compuniek, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in machines en/of gereedschappen van Compuniek of andere storingen in het bedrijf van Compuniek of in het bedrijf van leveranciers van Compuniek.
 2. In geval van overmacht - ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien - waardoor Compuniek tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is Compuniek gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Compuniek in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is alsdan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.
 4. Indien Compuniek bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient wederpartij deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. Compuniek is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door opzet van een ondergeschikte of bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde, terzake waarvan Compuniek een verwijt valt te maken, danwel schade ontstaan door hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten, of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door Compuniek te leveren of geleverde programmatuur en documentatie en/of diensten. Compuniek is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens, en andere informatiedragers van wederpartij, daar deze immer wordt geacht kopieën te hebben gemaakt van de originelen.
 2. De aansprakelijkheid van Compuniek is te allen tijde beperkt tot het door Compuniek met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Compuniek beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW.
 3. Wederpartij vrijwaart Compuniek en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door Compuniek (op)geleverde diensten en producten. Tevens vrijwaart wederpartij Compuniek voor aanspraken van derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. Compuniek is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.
 4. Alle risico's en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Compuniek ten behoeve van wederpartij verrichte diensten en geleverde zaken, worden geacht op wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
 5. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 20: Geheimhouding

 1. Compuniek zal zodanige maatregelen nemen dat alle aan Compuniek door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt door Compuniek voor de verwezenlijking van de opdracht. Compuniek zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.
 2. Compuniek zal redelijke aanwijzigingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 3. Indien Compuniek zich verbindt om gegevens, door wederpartij aan Compuniek verstrekt, met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij ervoor in dat de documentatie die Compuniek in dat kader aan wederpartij zal verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan Compuniek ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van Compuniek aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 21: Intellectueel eigendom

 1. Alle gegevensdragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Compuniek en slechts ter beschikking van Compuniek. Wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproductie in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 22: Non-concurrentiebeding

 1. Het is wederpartij verboden om binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met Compuniek, een overeenkomst met door Compuniek ter beschikking gestelde medewerkers en/of medewerkers van Compuniek aan te gaan, of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij Compuniek daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 2. Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt wederpartij aan Compuniek een boete, welke overeenkomt met het bedrag gelijk aan het tijdstip bij Compuniek geldende hoogste uurtarief vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de bevoegde rechter bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, locatie ‘s-Gravenhage.
 3. De bepalingen van het VN Koopverdrag (C.I.S.G.), gesloten te Wenen, 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 4. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.

Artikel 24: Depot

 1. Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 18-04-2002. Zij vervangen vanaf die datum alle voorafgaande voorwaarden.

Hosting Portal


Webmail

Login in op uw webmail via RoundCube.


TeamViewer

Wordt u gevraagd om uw computer over te nemen? Klik dan op de download-knop.

Quick Support Downloaden

Compuniek ICT Services

 • Frijdastraat 22a
  2288 EZ Rijswijk ZH
 • Telefoon: 070 - 335 04 53
  E-mail: info@compuniek.nl

TeamViewer

Download hier onze Teamviewer Quicksupport Client. Kies het voor u bestemde besturingssysteem, Windows of Mac OS X.

Windows download hier

Mac OS X download hier


Disclaimer

De client die u download is door TeamViewer GmbH gegenereerd. Wij maken gebruik van hun diensten waardoor er voor het gebruik van dit product geen rechten kunnen worden ontleent van Compuniek.

Versleuteling

TeamViewer werkt met volledige versleuteling op basis van een RSA Public-/Private Key Exchange en AES (256 Bit) Session Encoding. Deze techniek wordt ook bij https/SSL gebruikt en geldt naar de huidige stand van de techniek als volkomen veilig. Omdat de Private Key de computer van de klant nooit verlaat, wordt door deze methode technisch gewaarborgd dat tussengeschakelde computers in het internet de gegevensstroom niet kunnen ontcijferen, en dat geldt derhalve ook voor de TeamViewer Routingserver.

Toegangsbeveiliging

Naast de automatisch gegenereerde PartnerID maakt TeamViewer een dynamisch sessiewachtwoord aan, dat in de standaardinstelling bij iedere start wordt gewijzigd en op die manier extra beveiliging tegen onrechtmatige toegang tot het systeem biedt. Belangrijke extra functies zoals de bestandsoverdracht moeten nog een keer handmatig door de gebruiker bevestigd worden. Bovendien is het in het algemeen niet mogelijk om een computer onbemerkt te controleren, omdat de gebruiker aan de remote computer op grond van de gegevensbeveiliging over de toegang geinformeerd moet zijn.

Gecodeerde signatuur

Als aanvullende veiligheidsfuncties worden al onze programma's door middel van VeriSign Code Signing ondertekend. Daardoor is de uitgever van de software altijd betrouwbaar te identificeren. Zelfs de zelfgemaakte QuickSupport Custom Design Tools worden bij het aanmaken dynamisch van een signatuur voorzien.